skulpturální a bukální masáž 90 min | Sculptural and buccal massage 90 min

Světově proslulá technika vytvořená uznávaným terapeutem Yakovem Gershkovichem. Manuální liftingová masáž aktivuje lymfatický tok, napomáhá mikrocirkulaci látek v pokožce a aktivuje svaly v hlubších vrstvách obličeje.

[EN] In English below

skulpturální a bukální masáž 90 min | Sculptural and buccal massage 90 min

Výsledkem je viditelné pozvednutí kontur, sjednocení barevného tónu pleti a odstranění otoků. Spolu s omlazením dochází k odstranění emočních bloků ve tváři.

Masážní ošetření obsahuje:
■ seznámení s technikou manuální liftingové masáže, zodpovězení dotazů a popis benefitů
■ odlíčení, jemné očištění pleti
■ aplikaci výživného oleje a masážního produktu
■ samotná masáž - stimulace lymfatického toku, liftingová masáž a bukální masáž (z vnější a vnitřní strany tváře)
■ očištění masážního produktu, tonizace pleti, nanesení vhodného krému s ohledem na stav pleti

► cena masážního ošetření: 3 100 Kč


[EN]

Sculptural and buccal massage 90 min

A world-renowned technique created by renowned therapist Yakov Gershkovich. Manual lifting massage activates lymphatic flow, helps microcirculation of substances in the skin and activates muscles in the deeper layers of the face.

The result is a visible lifting of contours, unification of skin tone and removal of puffiness. Along with rejuvenation, emotional blocks in the face are removed.

The massage treatment includes:
■ introduction to the manual lifting massage technique, answering questions and describing the benefits.
■ make-up removal, gentle cleansing of the skin
■ application of nourishing oil and massage product
■ the massage itself - stimulation of lymphatic flow, lifting massage and buccal massage (from the outside and inside of the face)
■ cleansing of the massage product, toning of the skin, application of a suitable cream with regard to the skin condition

► price of the massage treatment: 3 100 CZK